News - Konkurs Miasma Chronicles - Regulamin

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na naszym Facebooku, w któym nagrodą jest gra planszowa Miasma Chronicles: The Boardgame.

Link do posta konkursowego: https://www.facebook.com/CENEGA/posts/pfbid02L3wH6fcwGtNZQDCgchtCYAfZud5nzkAeS8iRkZkcXAg9iz3wG2DcMwZDGhVhkj9pl

Regulamin konkursu „Konkurs Miasma – wygraj grę planszową”
14 czerwca 2023

 • 1 Postanowienia Ogólne
   
  1.        Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie pod nazwą „Konkurs Miasma – wygraj grę planszową” (dalej: „Konkurs”).
  2.        Organizatorem konkursu jest Cenega S.A., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Krakowiaków 36, KRS 0000498248, NIP 5210085235 (dalej: „Organizator”).
  3.        Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U.z 2009r., Nr 201, poz.1540 z późn. zm.).
  4.        Konkurs odbywa się na serwisie społecznościowym Facebook w terminie od dnia 14.06.2023 (godzina 13:00) do dnia 20.06.2023 (godzina 23:59). Organizator z ważnych powodów może przedłużyć bądź skrócić czas trwania Konkursu, o czym niezwłocznie poinformuje Uczestników Konkursu za pośrednictwem strony www.cenega.pl(dalej: „Strona Konkursowa”).
  6.        Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w terminie: do 14 dni od zakończenia Konkursu na fanpage Cenega w portalu społecznościowym Facebook, oraz w wiadomości prywatnej na portalu Facebook do zwycięzcy konkursu.
  7.        Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych jest całkowicie dobrowolne.
  8.        Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, powiązany, popierany ani administrowany przez serwis Facebook. Wszelkie informacje wymagane Regulaminem udostępniane są Organizatorowi, a nie serwisom Facebook/Twitter/Instagram.
   
   §2 Warunki uczestnictwa w Konkursie
   
  1.  W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, przebywające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, które są osobami pełnoletnimi i posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych (dalej: „Uczestnik”).
  2. Uczestnikami nie mogą być: członkowie Rady Nadzorczej, członkowie Zarządu, ani pracownicy Organizatora, a także osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym oraz członkowie najbliższej rodziny osób wymienionych w niniejszym punkcie. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, jak również znajdujące się pod opieką lub kuratelą.
  3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z faktem, że Uczestnik Konkursu zapoznał się z postanowieniami Regulaminu, zaakceptował je i zobowiązał do ich przestrzegania.
  4.  Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie wszystkich czynności z punktu 5. w terminie trwania konkursu. Uczestnicy Konkursu nie mogą edytować swoich postów. Posty edytowane nie będą brane pod uwagę w wybieraniu zdobywców nagród.
  5.  Aby Uczestnik wziął udział w Konkursie, musi wykonać następujące czynności: w komentarzu pod postem konkursowym na platformie społecznościowej Facebook załaczyć zdjęcie dowodu zakupu gry video w jednym z podanych sklepów: Grymel, Xkom, Media Expert, Empik, RTV Euro AGD, Allegro, Gamefinity, Wgre, ZuzaGry, Neonet (np. paragon, potwierdzenia zakupu) Miasma: Chronicles oraz wpisać odpowiedź na pytanie „Dlaczego to właśnie Ty powinieneś wygrać grę planszową Miasma: chronicles The Board Game?„ (dalej: „Zadanie Konkursowe”).
  6.  Uczestnik Konkursu może zgłosić więcej, niż jedną odpowiedź na Zadanie Konkursowe.
  7.  Niedopuszczalne jest przesyłanie Zadań Konkursowych, które zawierają treści sprzeczne z obowiązującym prawem i zasadami współżycia społecznego.
  a) Zawierają treści • obraźliwe; • nawołujące do agresji; • zawierające informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby; • obrażające inne narodowości, religie, rasy ludzkie; • wulgarne lub zawierające wulgaryzmy; • propagujące używanie narkotyków bądź nie dopuszczonych do obrotu środków odurzających; • propagujące nadmierne spożywanie alkoholu; • zawierające linki do stron www naruszających prawo lub dobre obyczaje; • zawierające dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe osób innych niż zgłaszający się do Konkursu Uczestnik; • zawierające treści o charakterze komercyjnym (reklamy); • niestosowne w kontekście informacji o śmierci osoby publicznej bądź prywatnej;
  b) Naruszają prawa innych osób, np. dobra osobiste, autorskie prawa majątkowe lub osobiste innych osób;
  c) Naruszają dobre obyczaje;
  d) Są niezgodne z Regulaminem.
  8.  Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania ze Strony Konkursu niedopuszczalnych Zadań Konkursowych, o których mowa w pkt 7. powyżej. Zadania Konkursowe, o których mowa w pkt 7. powyżej nie biorą udziału w Konkursie.
   
  §3 Nagrody oraz zasady ich przyznawania i dystrybuowania
   
  1.  Nagrodą w Konkursie jest gra planszowa Miasma Chronicles The Board Game o maksymalnej wartości 100 zł („Nagroda”).
 1. Organizator przyzna też nagrodę dodatkową w Konkursie w postaci nagrody pieniężnych w wysokości odpowiadającej 11,11 % wartości przyznanej Nagrody, które zostaną przeznaczone na cele podatkowe. Zgodnie z postanowieniami art. 30 ust. 1. pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (jt. Dz.U. z 2000, Nr 14, poz. 176) od uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dochodów (przychodów) z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody. Zdobywca Nagrody wyraża zgodę na przeznaczenie ww. dodatkowej nagrody pieniężnej na poczet podatku, o którym mowa powyżej. Płatnikiem podatku jest Organizator. Organizator pobierze i odprowadzi do właściwego urzędu skarbowego podatek od pełnej wartości nagrody (obejmującej wartość nagrody rzeczowej i nagrody pieniężnej). Zdobywca Nagrody zobowiązuje się przed odebraniem Nagrody przekazać Organizatorowi Konkursu kompletne i prawidłowe dane niezbędne do wypełnienia deklaracji związanej z należnym podatkiem.
  3. Nagrody nie podlegają zamianie na inną nagrodę, świadczenie pieniężne lub inne świadczenie.
  4. Komisja, kierując się kryteriami określonymi w Regulaminie, wyłoni zdobywcę Nagrody spośród Uczestników, którzy zgłosili swój udział w Konkursie, nie zostali wykluczeni, i wykonali Zadanie Konkursowe, które nie zostało uznane za niedopuszczalne.
  5. Lista Uczestników nagrodzonych w Konkursie zostanie przedstawiona w terminie: 14 dni od zakończenia Konkursu.
  6.  Ze zdobywcami nagród Organizator skontaktuje się za pośrednictwem portalu Facebook. Nagrody zostaną wysłane kurierem na wskazany adres.
  7. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie przez zdobywcę Nagrody Organizatorowi w ciągu 14 dni od dnia wysłania wiadomości przez Organizatora, informacji niezbędnych do przekazania Nagrody, w tym w szczególności: imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru PESEL, adresu właściwego Urzędu Skarbowego, numeru telefonu oraz adresu korespondencyjnego na terytorium Rzeczypospolitej Polski. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeśli brak możliwości przekazania nagrody wyniknął z przyczyn niezależnych od Organizatora (zdarzenie losowe, tzw. siła wyższa, brak możliwości skontaktowania z nagrodzonym w przypadku podania błędnych danych kontaktowych).
  8. Jeśli pomimo dochowania należytej staranności skontaktowanie się ze zdobywcą Nagrody nie było możliwe albo zdobywca nagrody na przekazał Organizatorowi informacji, o których mowa powyżej, Organizator ma prawo wyłonić kolejnego zdobywcę Nagrody, z którym skontaktuje się w celu jej przekazania.
  9.  W przypadku, gdy okaże się, że zdobywca Nagrody jest osoba, która nie spełnia warunków określonych w §2 niniejszego regulaminu, osoba taka traci prawo do Nagrody. W takim przypadku Komisja Konkursowa ma prawo do wyłonienia kolejnego zdobywcy Nagrody.
   
   §4 Komisja konkursowa
   
  1.     Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu będzie czuwać komisja konkursowa powołana przez Organizatora („Komisja Konkursowa”).
  2.     W ocenie wykonania Zadania Konkursowego przez Uczestników, Komisja Konkursowa będzie stosowała następujące kryteria, do wyboru przez Komisję:
   
  a)  Oryginalność
  b)  Pomysłowość
   
  3.     Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do przyznania mniejszej/lub żadnej ilości nagród, w sytuacji, gdy Zadania Konkursowe, zdaniem Komisji Konkursowej , będą na zbyt niskim poziomie, by zakwalifikować je do przyznania nagrody.
   
   §5 Akceptacja Regulaminu
   
  1.     Poprzez udział w Konkursie Uczestnik oświadcza, że akceptuje niniejszy Regulamin, regulamin Portalu Facebook oraz inne regulacje prawne dotyczące uczestnictwa w Konkursie oraz użytkowania ww. portalu.
  2.     Wzięcie udziału w Konkursie oznacza złożenie przez danego Uczestnika następujących oświadczeń lub zezwoleń:
   a)  Wyrażenie zgody na udział w Konkursie;
  b)   Złożenie oświadczenia, iż Uczestnik jest osobą pełnoletnią, jak również, że nie zachodzą wobec niego żadne przesłanki, które powodują jego wykluczenie z Konkursu;
  c)     Wyrażenie zgody na opublikowanie na Stronie Konkursu imienia, nazwiska, w celu opublikowania listy zdobywców nagród. Zgoda powyższa obejmuje także zgodę na opublikowanie Zadania Konkursowego Uczestnika, który uzyska prawo do nagrody na Stronie Konkursu;
  d)     Udzielenie zezwolenia (zwanego dalej licencją niewyłączną) na korzystanie przez Organizatora z Zadania Konkursowego wykonanego przez Uczestnika w okresie do końca 2023r. oraz oświadcza, że udziela Organizatorowi Konkursu nieodpłatnej licencji na korzystanie z Odpowiedzi na terenie Polski oraz poza nią, m.in. w serwisie Facebook, na następujących polach eksploatacji:
  • prawo sporządzenia cyfrowego zapisu utworów;
  • wprowadzanie utworów do obrotu w sieci Internet,
  • prawo wprowadzania utworów do pamięci komputera oraz do własnych baz danych;
  • wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
  • zwielokrotnienie utworu (także w sieci Internet), w tym na każdym nośniku audiowizualnym, a w szczególności na nośniku magnetycznym i dysku komputerowym oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego,
  • prawo dokonywania obróbki komputerowej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji utworów, wymaganych przez specyfikę medium internetowego;
  • prawo publicznego odtwarzania oraz nadawania, a także publicznego udostępniania utworów w sieci Internet w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, niezależnie od rodzaju i sposobu działania urządzenia, aplikacji, którymi się w tym celu posługuje;
  • prawo wykorzystania utworów w różnych formatach, w tym w postaci drukowanej w całości lub we fragmentach, wraz z prawem włączania utworów (lub ich fragmentów) do innych utworów i tworzenia opracowań (abstraktów);
  • prawo do tworzenia papierowych wersji (wydruków) utworów;
  • prawo dostosowania funkcjonalności utworów do wymagań Strony Konkursowej;
  • prawo dostosowania do formatu urządzeń mobilnych, w tym aplikacji urządzeń mobilnych łączących się ze Stroną Konkursową;
  • prawo wykorzystania utworów w celu promocji i reklamy;
  • wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem danego utworu, w tym przekazywania utworu, także odpłatnego innym podmiotom, w tym operatorom telekomunikacyjnym;
  • prezentowania utworów, w tym odpłatnego, do ograniczonego lub nieograniczonego kręgu odbiorców, w tym w szczególności w ramach usług telekomunikacyjnych;
  • wykonywania praw zależnych i udzielania zgody na ich wykonanie przez osoby trzecie na wskazanych wyżej polach eksploatacji.
  Organizator uprawniony będzie także do udzielania sublicencji w pełnym zakresie licencji wskazanym powyżej.
  e)     Wykonane Zadane Konkursowe stanowi przejaw jego indywidualnej i oryginalnej twórczości oraz że przysługują mu wszelkie prawa do Zadania Konkursowego i nie jest ono w żaden sposób ograniczone ani obciążone, jak również że rozporządzenie przez niego Zadaniem Konkursowym nie wpłynie na uprawnienia Organizatora,
  f) Zadanie Konkursowe nie było nigdzie wcześniej publikowane oraz że jest on jedynym właścicielem praw autorskich do tekstu, które nie naruszają przepisów prawa, prawem chronionych dóbr osób lub podmiotów trzecich ani też praw na dobrach niematerialnych.
  3.     Uczestnik jest obowiązany do informowania Organizatora na piśmie o każdej zmianie w zakresie danych osobowych Uczestnika.
 2. Uczestnik zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych do Zadania Konkursowego, w szczególności wyraża zgodę na wykorzystywanie Zadania Konkursowego.

 •  
  6 Postępowanie reklamacyjne
   
  1.     Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy winni zgłaszać Organizatorowi na piśmie w terminie do 14 dni od zakończenia Konkursu. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego.
  2.     Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, numer telefonu i dokładny adres Uczestnika, e-mail podany w Konkursie, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
  3.     Reklamacja powinna być kierowana na adres Organizatora.
  4.     Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 30 dni roboczych od dnia ich otrzymania. O rozpatrzeniu reklamacji jej autor zostanie powiadomiony pisemnie.
  5.     Decyzja Organizatora jest ostateczna i kończy postępowanie reklamacyjne. Niezależnie od postępowania reklamacyjnego Uczestnik może dochodzić swoich roszczeń przed właściwym sądem powszechnym.
   
   §7 Dane osobowe

 

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych od Uczestników jest Cenega S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowiaków 50, 02-255 Warszawa, posiadającą NIP: 521-008-52-35, REGON: 012082833, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000498248. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust 1 lit. a)  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Rozporządzenie”).
  2. Administrator danych osobowych powołał administratora bezpieczeństwa informacji nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@cenega.com.
  3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu:
 2. a) organizacji i przeprowadzenia Konkursu zgodnie z niniejszym Regulaminem– podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) oraz f) RODO
 3. b) w celu przekazania nagród – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) oraz f) RODO,
 4. c) w celach podatkowych (dotyczy zdobywców nagród) – jeżeli występują obowiązki podatkowe - – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) oraz c) RODO,
 5. d) w związku z opublikowaniem informacji o zwycięstwie w konkursie zgodnie z niniejszym Regulaminem - – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
  Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w Konkursie.
  5.  Uczestnikom, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:
  a) sprostowania danych,
  b) usunięcia danych,
  c) ograniczenia przetwarzania danych,
  d) przenoszenia danych,
  e) wniesienia sprzeciwu,
  f) w przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą, cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody będzie oznaczało brak możliwości opublikowania informacji o zwycięstwie w mediach społecznościowych.
  6. Organizator będzie zbierał od Uczestników następujące dane:
  a) imię i nazwisko,
  b) PESEL,
  c) wizerunek,
  d) adres e-mail,
  e) profil Facebook/Twitter/Instagram.
  7. Organizator może zbierać ponadto od zdobywców nagród następujące dane:
  a) imię, nazwisko, adres zamieszkania z kodem pocztowym,
  b) identyfikator podatkowy (NIP lub PESEL),
  c) data urodzenia,
  d) nazwa i adres właściwego urzędu skarbowego,
  e) numer telefonu,
  f) adres zamieszkania.
  8.  Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych („PUODO”). 9. Uczestnik zezwala na wykorzystanie jego wizerunku, imienia i nazwiska oraz profilu Facebook/Twitter/Instagram w celu informowania (także w mediach) o wynikach Konkursu.
  10. Organizator oświadcza, iż dane Uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
  11. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez czas trwania Konkursu, a w przypadku zdobywców nagród przez czas niezbędny do doręczenia nagrody oraz rozliczenia podatku, a następnie usuwane. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub też innym postępowaniu pozasądowym, a także na żądanie kompetentnych organów władzy publicznej, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane.
  12. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Administrator wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Administrator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:
  a) przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,
  b) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,
  c) nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.
  13. W związku z Konkursem dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych służących do obsługi Konkursu oraz doręczenia nagród, a ponadto takim podmiotom jak banki i operatorom płatności, podmiotom świadczącym usługi księgowe, prawne, podatkowe, kurierom (w związku z realizacją zamówienia). Informacje o odbiorcach danych osobowych dostępne są na żądanie osoby, której dane dotyczą.
  14. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia informacji dotyczących Uczestnika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji w granicach obowiązującego prawa, jak też w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
  15. Aby wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub skorzystać z innych uprawnień, o których mowa powyżej należy wysłać wiadomość na adres iod@cenega.comze stosownym żądaniem. Konsekwencją cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie brak możliwości udziału w Konkursie oraz odbioru nagrody.
  16.   Administrator nie wykorzystuje zebranych danych do celów marketingowych.
 6. Administrator może przekazywać dane osobowe do państwa trzeciego (poza EOG) w oparciu o postanowienia Rozdziału V RODO. Informacje o przekazywaniu danych osobowych poza EOG dostępne są na żądanie osoby, której dane dotyczą.

 

 • 8 Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Konkursu poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na Stronie Konkursowej.
  2.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
  3. W zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy Organizator nie odpowiada za jakąkolwiek szkodę majątkową lub niemajątkową, poniesioną przez uczestnika w wyniku jego udziału w Konkursie.
  4. Organizator ma prawo wykluczyć z udziału w Konkursie Uczestnika, który w sposób niezgodny z prawem lub dobrymi obyczajami wpłynął na przebieg Konkursu lub w stosunku do którego powziął takie podejrzenie.
  5.  Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie z tym, że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez uczestników Konkursie. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, jeśli jest to niezbędne dla prawidłowego i zgodnego z prawem przeprowadzenia Konkursu.
  6.  Regulamin dostępny jest na Stronie Konkursowej oraz w biurze Organizatora.
   
   
  Regulamin konkursu „Konkurs Miasma – wygraj grę planszową”

 14.06.2023
 


powrót
 
 
 
 

Nadchodzące tytuły

 
 

Najnowsze tytuły