News - Regulamin Turnieju EFOOTBALL PES 2020

Regulamin Turnieju EFOOTBALL PES 2020

19 października 2019 roku

 

 • Postanowienia Ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Turnieju pod nazwą EFOOTBALL PES 2020 (dalej: „Turniej”).
 2. Organizatorem Turnieju jest Cenega S.A., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Krakowiaków 36, KRS 0000498248, NIP 5210085235 (dalej: „Organizator”).
 3. Organizator oświadcza, że Turniej nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U.z 2009r., Nr 201, poz.1540 z późn. zm.).
 4. Turniej odbywa się na targach Poznań Game Arena w dniu 19 października 2019 (od godziny ­­­________ do godziny ________) i prowadzony jest na platformie PlayStation 4. Organizator z ważnych powodów może przedłużyć bądź skrócić czas trwania Turnieju, o czym niezwłocznie poinformuje Uczestników Turnieju za pośrednictwem strony www.cenega.pl (dalej: „Strona Turnieju”).
 5. Ogłoszenie wyników Turnieju nastąpi w terminie: do 14 dni od zakończenia Turnieju na fanpage Cenega w portalu społecznościowym Facebook.
 6. Osobą prowadzącą Turniej z ramienia Organizatora jest Marcin Kwieciński.
 7. Fundatorem nagród w Turnieju jest Organizator oraz LG (dalej: „LG”).
 8. Udział w Turnieju i związane z nim udostępnienie danych jest całkowicie dobrowolne.

  

 • Warunki uczestnictwa w Turnieju
 1. W Turnieju mogą brać udział osoby fizyczne, przebywające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, które ukończyły 16 rok życia (dalej: „Uczestnik”). Uczestnicy niepełnoletni muszą przedstawić pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w Turnieju.
 2. Organizator nie pokrywa kosztów wejścia Uczestnika na imprezę Poznań Game Arena w dniu 19 października 2019 roku.
 3. Uczestnikami nie mogą być: członkowie Rady Nadzorczej, członkowie Zarządu, ani pracownicy Organizatora, a także osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym oraz członkowie najbliższej rodziny osób wymienionych w niniejszym punkcie. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, jak również znajdujące się pod opieką lub kuratelą.
 4. Przystąpienie do Turnieju, polegające na zgłoszeniu Uczestnika do kwalifikacji ONLINE na platformie PlayStation 4 jest równoznaczne z oświadczeniem, że Uczestnik Turnieju zapoznał się z postanowieniami Regulaminu, zaakceptował je i zobowiązał do ich przestrzegania.
 5. Jeden Uczestnik Turnieju może wygrać tylko jedną nagrodę.

 

 • System rozgrywek

Turniej podzielony jest na dwie fazy – grupową oraz pucharową.

 1. FAZA GRUPOWA
  • 24 zawodników zostanie podzielonych na cztery grupy po sześciu graczy.
  • Z każdej grupy do fazy PLAY-OFF awansuje trzech najlepszych zawodników.
  • W fazie grupowej obowiązuje system rozgrywek „każdy z każdym”.
  • Kolejność rozgrywanych meczy odbywa się według przygotowanego harmonogramu.
  • Punktacja w fazie grupowej jest następująca: 3 punkty zwycięstwo, 1 punkt remis, 0 punktów porażka.
  • O miejscu w tabeli decyduje: ilość zdobytych goli, bezpośredni mecz, bilans bramkowy.

 

 1. FAZA PLAY-OFF
  • W fazie PLAY-OFF zagra 12 najlepszych graczy z fazy grupowej.
  • Wszystkie mecze tej fazy, z wyjątkiem meczu o 3 miejsce i finału, odbywają się w formacie dwumeczu. Do kolejnej rundy awansuje zawodnik z lepszym bilansem.
  • Finał i mecz o 3 miejsce rozgrywany jest w formacie BO3 (do dwóch zwycięstw).
  • Drabinka PLAY-OFF utworzona jest automatycznie i prezentuję się następująco:

1 Runda

A2 vs B3

C2 vs D3

B2 vs A3

D2 vs C3

 

2 Runda

- 1A vs Winner of  B2 vs A3

- 1C vs Winner of  D2 vs C3

- 1B vs Winner of  A2 vs B3

- 1D vs Winner of  C2 vs D3

 

Półfinał

1 vs 2

3 vs 4

Mecz o 3 miejsce

Przegrani rywalizacji w meczach 5 i 6

 

Finał

Zwycięzcy rywalizacji w meczach 5 i 6

 USTAWIENIA MECZOWE

 

 1. Ustawienia meczowe zostały przedstawione poniżej:
  • Wszystkie mecze ustawione są na limit czasowy 10 minut.
  • Każdy uczestnik wybiera jedną drużynę, którą będzie rywalizować w całym turnieju. Nie ma możliwości zmiany drużyny podczas zawodów. Próba zmiany drużyny będzie weryfikowała wynik rywalizacji jako walkower dla przeciwnika.
  • Dostępne do wyboru są wszystkie licencjonowane zespoły dostępne w grze eFootball PES2020 (kluby oraz reprezentacje).
  • Pora dnia rozgrywania meczu – NOC, pora roku – LATO, pogoda – FINE, forma zawodników – ZIELONA, Player Emotions - wyłączone, kontuzje - wyłączone, kamera - Dynamic Wide (standardowe ustawienie), zmiany w meczu – 3 + 1 (dogrywka), poziom trudności – Super Star.
  • Ustawienia taktyczne zespołu można zmieniać wyłącznie podczas przerwy w grze.
  • Zawodnicy, którzy swój mecz będą rozgrywać na stanowisku TWITCH, muszą dostosować do wymogów transmisji (rozpoczęcie I i II połowy odbywa się na sygnał organizatora, słuchawki nie mogą być podłączone do pada, podczas meczu ksywa gracza ustawiona musi być nad zawodnikiem na boisku)
 2. Ustawienia meczowe są jednakowe dla wszystkich faz Turnieju. 

 

 • Nagrody oraz zasady ich przyznawania i dystrybuowania
 1. Nagrodami w Turnieju są:

 

I miejsce:

 • Nagroda pieniężna w kwocie 1500 zł zrealizowane przelewem przez Organizatora w ciągu 2 tygodni od dostarczenia Organizatorowi niezbędnych danych Uczestnika
 • Nagrody rzeczowe tj.; Monitor 29WK600 ufundowany przez LG, słuchawki HBS-930.ABEUSV.SILVER ufundowane przez LG oraz zestaw gadżetów ufundowany przez Organizatora o łącznej wartości 1203 PLN

 

II miejsce:

 • Nagroda pieniężna w kwocie 1000 zł zrealizowane przelewem przez Organizatora w ciągu 2 tygodni od dostarczenia Organizatorowi niezbędnych danych Uczestnika
 • Nagrody rzeczowe tj. słuchawki HBS-930.ABEUSV.SILVER ufundowane przez LG oraz zestaw gadżetów ufundowany przez Organizatora o łącznej wartości 202 PLN

 

III miejsce:

 • Nagroda pieniężna w kwocie 500 zł zrealizowane przelewem przez Organizatora w ciągu 2 tygodni od dostarczenia Organizatorowi niezbędnych danych Uczestnika
 • Nagroda rzeczowa tj. zestaw gadżetów ufundowany przez Organizatora o wartości 50 PLN

 

 1. Wydanie nagród nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. W przypadkach określonych w art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., Nr 14 poz. 176 z późn. zm.). Organizator przed wydaniem nagród, pobierze zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych 10% zryczałtowany podatek od wartości wydanych nagród. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości płatnikiem podatku, o którym mowa w zdaniu poprzednim jest Organizator.  
 2. Do wartości nagród zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Turnieju w kwocie stanowiącej 11,11% wartości danej nagrody. Zdobywca nagrody zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej nagrody w Turnieju.
 3. Nagrody nie podlegają zamianie na inną nagrodę, świadczenie pieniężne lub inne świadczenie.
 4. Zdobywcy I, II i III miejsca zostaną ustaleni przez Komisję na podstawie danych z EFOOTBALL PES 2020.
 5. Lista Uczestników nagrodzonych w Turnieju zostanie przedstawiona w terminie: 14 dni od zakończenia Turnieju.
 6. Ze zdobywcami nagród Organizator skontaktuje się za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeśli brak możliwości przekazania nagrody wyniknął z przyczyn niezależnych od Organizatora (zdarzenie losowe, tzw. siła wyższa, brak możliwości skontaktowania z nagrodzonym w przypadku podania błędnych danych kontaktowych).
 8. Jeśli pomimo dochowania należytej staranności skontaktowanie się ze zdobywcą nagrody nie było możliwe, Organizator ma prawo wyłonić kolejnego zdobywcę nagrody, z którym skontaktuje się w celu jej przekazania.
 9. W przypadku, gdy okaże się, że zdobywca nagrody jest osoba, która nie spełnia warunków określonych w §2 niniejszego regulaminu, osoba taka traci prawo do nagrody. W takim przypadku Komisja ma prawo do wyłonienia kolejnego zdobywcy nagrody.

 

 • Komisja

Nad prawidłowym przebiegiem Turnieju będzie czuwać komisja powołana przez Organizatora („Komisja”).

 

 • Oświadczenia Uczestnika

 Wzięcie udziału w Turnieju oznacza złożenie przez danego Uczestnika następujących oświadczeń:

 1. Wyrażenie zgody na udział w Turnieju;
 2. Spełniania przez Uczestnika warunków formalnych udziału w Turnieju, jak również, że nie zachodzą wobec niego żadne przesłanki, które powodują jego wykluczenie z Turnieju;
 3. Wyrażenie zgody na opublikowanie na Stronie Turnieju imienia, nazwiska, w celu opublikowania listy zdobywców nagród;
 4. Zobowiązaniu do informowania Organizatora na piśmie o każdej zmianie w zakresie danych osobowych Uczestnika.

 

 • Postępowanie reklamacyjne
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Turnieju Uczestnicy winni zgłaszać Organizatorowi na piśmie w terminie do 14 dni od zakończenia Turnieju. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego.
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, numer telefonu i dokładny adres Uczestnika, e-mail podany w Turnieju, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 3. Reklamacja powinna być kierowana na adres Organizatora.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 30 dni roboczych od dnia ich otrzymania. O rozpatrzeniu reklamacji jej autor zostanie powiadomiony pisemnie.
 5. Decyzja Organizatora jest ostateczna i kończy postępowanie reklamacyjne. Niezależnie od postępowania reklamacyjnego Uczestnik może dochodzić swoich roszczeń przed właściwym sądem powszechnym.

 

 • Dane osobowe

 

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych od Uczestników jest Cenega S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowiaków 36, 02-255 Warszawa, posiadającą NIP: 521-008-52-35, REGON: 012082833, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000498248. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Rozporządzenie”).
 2. Administrator danych osobowych powołał administratora bezpieczeństwa informacji nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@cenega.com.
 3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Turnieju, w celu przekazania nagród oraz w celach podatkowych (dotyczy zdobywców nagród) – jeżeli występują obowiązki podatkowe.
 4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w Turnieju.
 5. Uczestnikom, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:
  1. sprostowania danych,
  2. usunięcia danych,
  3. ograniczenia przetwarzania danych,
  4. przenoszenia danych,
  5. wniesienia sprzeciwu,
  6. cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 6. Organizator będzie zbierał od Uczestników następujące dane:
  1. imię i nazwisko,
  2. PESEL,
  3. wizerunek,
  4. adres e-mail,
  5. profil Facebook/Twitter/Instagram.
 7. Organizator może zbierać ponadto od zdobywców nagród następujące dane:
  1. imię, nazwisko, adres zamieszkania z kodem pocztowym,
  2. identyfikator podatkowy (NIP lub PESEL),
  3. data urodzenia,
  4. nazwa i adres właściwego urzędu skarbowego,
  5. numer telefonu,
  6. adres zamieszkania.
 8. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych („PUODO”) gdy przetwarzanie danych osobowych użytkownika dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 9. Uczestnik zezwala na wykorzystanie jego wizerunku, imienia i nazwiska oraz profilu Facebook/Twitter/Instagram Organizatora w celu informowania (także w mediach) o wynikach Turnieju.
 10. Organizator oświadcza, iż dane Uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 11. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez czas trwania Turnieju, a w przypadku zdobywców nagród przez czas niezbędny do doręczenia nagrody oraz rozliczenia podatku, a następnie usuwane. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub też innym postępowaniu pozasądowym, a także na żądanie kompetentnych organów władzy publicznej, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane.
 12. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Administrator wdrożył odpowiednie środki aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Administrator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:
  1. przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,
  2. utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,
  3. nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.
 13. W związku z Turniejem dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności organizatorowi Poznań Game Arena, koordynatorowi Turnieju, dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych służących do obsługi Turnieju oraz doręczenia nagród, a ponadto takim podmiotom jak banki i operatorom płatności, podmiotom świadczącym usługi księgowe, prawne, podatkowe, kurierom (w związku z realizacją zamówienia).
 14. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia informacji dotyczących Uczestnika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji w granicach obowiązującego prawa, jak też w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 15. Aby wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub skorzystać z innych uprawnień, o których mowa powyżej należy wysłać wiadomość na adres iod@cenega.com ze stosownym żądaniem. Konsekwencją cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie brak możliwości udziału w Turnieju oraz odbioru nagrody.
 16. Administrator nie wykorzystuje zebranych danych do celów marketingowych.

 

 • Postanowienia końcowe

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Turnieju poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na Stronie Turnieju.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Organizator nie odpowiada za jakąkolwiek szkodę majątkową lub niemajątkową, poniesioną przez uczestnika w wyniku jego udziału w Turnieju.
 4. Organizator ma prawo wykluczyć z udziału w Turnieju Uczestnika, który w sposób niezgodny z prawem lub dobrymi obyczajami wpłynął na przebieg Turnieju lub w stosunku do którego powziął takie podejrzenie.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie z tym, że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez uczestników Turnieju. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu jeśli jest to niezbędne dla prawidłowego i zgodnego z prawem przeprowadzenia Turnieju.
 6. Regulamin dostępny jest na Stronie Turnieju oraz w biurze Organizatora.

 25.09.2019
 


powrót
 
 
 
 

Nadchodzące tytuły

 
 

Najnowsze tytuły